[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG MINH NGHĨA
2.1. Giới thiệu Công ty Xây dựng Minh Nghĩa
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ từng bộ phận
2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012 – 2014
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Xây dựng Minh Nghĩa
2.2.1. Thực trạng tài sản ngắn hạn của Công ty Xây dựng minh Nghĩa
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Xây dựng Minh Nghĩa
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MINH NGHĨA
3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Xây dựng Minh Nghĩa
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Xây dựng Minh Nghĩa
3.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan