[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất Inchemco

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất Inchemco
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn
1.1.2. Đặc điểm của vốn
1.1.3. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp
1.2. Phân loại vốn
1.2.1. Phân loại vốn theo nguồn hình thành
1.2.1.1. Vốn chủ sở hữu
1.2.1.2. Nợ phải trả
1.2.2. Phân loại vốn theo vai trò, đặc điểm chu chuyển
1.2.2.1. Vốn cố định
1.2.2.2. Vốn lưu động
1.3. Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1. Hiệu quả sử dụng vốn
1.3.1.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.1.2. Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.3.1.3. Những nhân tố ảnh hưởng dến hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
1.3.2.1. Khái niệm phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.2.2. Vai trò của phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3.Các phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3.3. Phương pháp Dupon
1.3.4. Các thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn
1.3.4.1. Bảng cân đối kế toán
1.3.4.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.3.4.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.5.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
1.3.5.1.Chỉ tiêu đánh giá chung
1.3.5.2.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.3.5.3.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT INCHEMCO
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất INCHEMCO
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty
2.2. Tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh
2.3. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.3.1. Tình hình tài sản
2.3.2. Tình hình nguồn vốn
2.4. Đánh giá thực trạng sử dụng vốn tại Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất INCHEMCO
2.4.1. Thực trạng sử dụng vốn cố định
2.4.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động
2.5. Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất INCHEMCO
2.5.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty thông qua các chỉ tiêu chung
2.5.1.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)
2.5.1.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
2.5.1.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng VCĐ của Công ty
2.5.2.1. Tỷ suất sinh lời trên vốn cố định
2.5.2.2. Hiệu suất sử dụng vốn cố định
2.5.2.3. Suất hao phí vốn cố định
2.5.3. Các chỉ tiêu đánh thực trạng giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.5.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.5.3.2. Nhóm chỉ tiêu thành phần
2.6. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất INCHEMCO giai đoạn 2012 -2014
2.6.1. Những kết quả đạt được
2.6.2. Những hạn chế cần khắc phục
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT INCHEMCO
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất INCHEMCO
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất INCHEMCO
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.1.1. Đánh giá và đánh giá lại tài sản cố định
3.2.1.2. Tận dụng năng lực của tài sản cố định
3.2.1.3. Nâng cao hiệu quả đầu tư đổi mới tài sản cố định
3.2.1.4. Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ công nhân viên trong sử dụng và quản lý TSCĐ
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.2.1. Quản lý tiền mặt dự trữ sao cho hợp lý
3.2.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.2.3. Quản lý các khoản phải thu
3.3. Một số giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Công nghiệp Hóa chất INCHEMCO
3.3.1. Giải pháp gia tăng doanh thu
3.3.2. Giải pháp quản lý chi phí
3.3.3. Thu hút thêm lực lượng lao động trình độ cao
3.3.4. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động và vốn cố định của Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan