[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam Chi nhánh Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của Ngân hàng thương mại
1.1.2. Những hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại
1.1.3. Hoạt động quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại
1.2. Tổng quan về rủi ro và rủi ro lãi suất của Ngân hàng thương mại
1.2.1. Tổng quan về rủi ro của Ngân hàng thương mại
1.2.2. Rủi ro lãi suất
1.2.3. Các loại rủi ro lãi suất
1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất
1.2.5. Đo lường rủi ro lãi suất
1.3. Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất trong ngân hàng thương mại
1.3.1. Khái niệm và sự cần thiết của quản trị rủi ro lãi suất trong ngân hàng thương mại
1.3.2. Nội dung hoạt động quản trị rủi ro lãi suất trong ngân hàng thương mại
1.3.3. Các phương pháp quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
2.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Hà nội
2.1.1. Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự trong ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.1.4. Hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng TMCP Xây dựng VN – Chi nhánh Hà Nội
2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Xây dựng VN – CN Hà Nội
2.2.1. Kết quả hoạt động huy động vốn
2.2.2. Kết quả hoạt động sử dụng vốn
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Phân tích thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.3.1. Một số quy định trong về thời hạn định lại lãi suất thực tế
2.3.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn
2.3.3. Tình hình sự biến động của nợ phải trả nhạy cảm với lãi suất
2.3.4. Phân tích cơ cấu tài sản
2.3.5. Tình hình sự biến động của tài sản có nhạy cảm với lãi suất
2.3.6. Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.4. Nghiên cứu, dự báo mức thay đổi của lãi suất
2.4.1. Tình hình lãi suất trên thị trường
2.4.2. Công tác nghiên cứu, dự báo biến động lãi suất của chi nhánh
2.5. Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
2.5.1. Kết quả đạt được trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất
2.5.2. Những mặt còn tồn tại trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất
2.5.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XÂY DỰNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI
3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam
3.2. Định hướng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
3.3.1. Các yếu tố bên ngoài
3.3.2. Các yếu tố bên trong
3.4. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
3.4.1. Nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro lãi suất
3.4.2. Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro lãi suất
3.4.3. Xây dựng hệ thống giám sát, dự báo lãi suất, nhận biết và cảnh báo sớm rủi ro lãi suất
3.4.4. Lựa chọn mô hình đo lường rủi ro lãi suất và phương pháp quản trị rủi ro lãi suất phù hợp
3.4.5. Đa dạng hóa các nghiệp vụ kinh doanh của Chi nhánh nhằm tăng tỷ trọng nguồn thu nhập từ các hoạt động không chịu sự tác động của lãi suất
3.4.6. Nâng cao chất các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng góp phần đa dạng hóa cấu trúc thời hạn của lãi suất và hạn chế rủi ro lãi suất
3.4.7. Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và nguồn nhân lực
3.5. Một số kiến nghị
3.5.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.5.2. Kiến nghị đối với NHNN
3.5.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan