[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích một số nhân tố tác động đến khả năng thanh toán của các Công ty Cổ phần Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm được niêm yết trên thị trường chứng khóa Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích một số nhân tố tác động đến khả năng thanh toán của các Công ty Cổ phần Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm được niêm yết trên thị trường chứng khóa Việt Nam
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH TOÁN
2.1. Tổng quan về khả năng thanh toán
2.1.1. Khái niệm về khả năng thanh toán
2.1.2. Thước đo khả năng thanh toán
2.1.3. Khả năng thanh toán ngắn hạn (CR)
2.1.4. Khả năng thanh toán nhanh (QR)
2.1.5. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC)
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán
2.2.1. Quy mô doanh nghiệp (SIZE)
2.2.2. Tăng trưởng doanh thu (GR)
2.2.3. Khả năng sinh lời
2.2.4. Cấu trúc tài sản (AS)
2.2.5. Tỷ số nợ (DR)
2.2.6.Thời gian hoạt động của doanh nghiệp (AGE)
2.2.7.Các nhân tố vĩ mô
2.2.8.Tăng trưởng GDP
2.2.9. Lạm phát
2.3. Khung nghiên cứu
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.2.1.1.Phương pháp thống kê mô tả
3.2.1.2. Phương pháp kiểm định đa cộng tuyến
3.2.1.3. Phương pháp kiểm định tự tương quan
3.2.1.4. Phương pháp phân tích tương quan Pearson
3.2.1.5. Phương pháp hồi quy tuyến tính
3.3. Các biến nghiên cứu và đo lường các biến nghiên cứu
3.3.1. Mô hình nghiên cứu
3.3.2.Các biến và giả thuyết nghiên cứu
3.3.2.1. Biến phụ thuộc
3.3.2.2. Biến độc lập
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẨN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
4.1. Đặc điểm của ngành Công nghiệp chế biến thực phẩm tác động đến khả năng thanh toán
4.2. Thực trạng khả năng thanh toán của các công ty cổ phần ngành công nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên TTCK Việt Nam
4.3. Thực trạng khả năng thanh toán
4.3.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn (CR)
4.3.2. Khả năng thanh toán nhanh (QR)
4.3.3. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC)
4.4. Thực trạng các nhân tố tác động đến khả năng thanh toán của các Công ty cổ phần ngành Công nghiệp chế biến thực phẩm được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam
4.4.1. Quy mô doanh nghiệp (SIZE)
4.4.2. Tăng trưởng doanh thu (GR)
4.4.3. Khả năng sinh lời
4.4.3.1. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
4.4.3.2. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
4.4.3.3. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)
4.4.4. Cấu trúc tài sản (AS)
4.4.5. Tỷ số nợ (DR)
4.4.6. Thời gian hoạt động của doanh nghiệp (AGE)
4.4.7. Các nhân tố vi mô
4.4.7.1. Tăng trưởng GDP (GROWTH)
4.4.7.2. Lạm phát (I)
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
5.2. Kết quả kiểm tra dữ liệu
5.2.1. Kiểm định đa cộng tuyến
5.2.2. Kiểm định tự tương quan
5.2.3. Phân tích tương quan Pearson
5.3. Phân tích hồi quy tuyến tính
5.3.1. Đánh giá và kiểm định độ phù hợp của mô hình
5.3.2. Kiểm định các nhân tố tác động
5.3.3. Kết quả mô hình
5.3.4. Mô hình điều chỉnh
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan