[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, CÔNG THỨC
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG/QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro, rủi ro tín dụng.
1.1.1. Rủi ro là gì?
1.1.2. Rủi ro tín dụng là gì?
1.1.3. Phân loại rủi ro tín dụng
1.1.4. Đặc điểm của rủi ro tín dụng
1.1.5. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.
1.1.5.1. Nguyên nhân khách quan
1.1.5.2. Nguyên nhân chủ quan
1.1.6. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng
1.2. Quản trị rủi ro tín dụng
1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
1.2.2. Lượng hóa và đánh giá rủi ro tín dụng
1.2.2.1. Lượng hóa rủi ro tín dụng
1.2.2.2. Đánh giá rủi ro tín dụng
1.2.3. Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng
1.2.3.1. Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng
1.2.3.2. Xây dựng và thực hiện các chính sách, quy trình tín dụng
1.2.3.3. Tuân thủ những nguyên tắc tín dụng thận trọng
1.2.3.4. Kiểm tra và giám sát
1.2.3.5. Quản trị rủi ro tín dụng bằng phương pháp xử lý nợ
1.2.4. Bảo đảm tín dụng
1.2.5. Nguyên tắc của Basel về quản trị rủi ro tín dụng
1.2.6. Phân loại nợ và quy định trích lập dự phòng tín dụng theo quy định của Ngân hàng nhà nước
1.3. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM ở Việt Nam
1.3.1. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung
1.3.2. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Sơ đồ bộ máy quản lý
2.1.3. Quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý rủi ro
2.1.3.2. Quy định về chính sách tín dụng
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2.2.1. Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội giai đoạn 2012 - 2013
2.3. Tình hình hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2.3.1. Tình hình hoạt động tín dụng tại SHB giai đoạn 2012 – 2013
2.3.1.1. Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ
2.3.1.2. Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế
2.3.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2.3.3. Tình hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2.3.3.1. Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng SHB
2.3.3.2. Thực hiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng SHB
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG/GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN – HÀ NỘI
3.1. Nhóm giải pháp 1: Hoàn thiện quy trình tín dụng, thực hiện chính sách tín dụng đa dạng hóa ngành nghề và đối tượng khách hàng
3.1.1. Hoàn thiện quy trình tín dụng
3.1.2. Thực hiện chính sách tín dụng hiệu quả, đa dạng hóa danh mục khách hàng và ngành nghề
3.2. Nhóm giải pháp 2: Kiểm soát và quản lý khoản vay, phòng ngừa rủi ro
3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng
3.2.2. Quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình giải ngân và sau giải ngân
3.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ
3.3. Nhóm giải pháp 3: Giải pháp về nhân sự
3.4. Nhóm giải pháp 4: Hạn chế, bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra
3.4.1. Tăng cường hiệu quả của công tác xử lý nợ có vấn đề.
3.4.2. Sử dụng công cụ bảo hiểm và đảm bảo tiền vay
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan