[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ DPC

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ DPC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phân tích tình hình Tài sản - Nguồn vốn
1.2.2. Phân tích kết quả kinh doanh
1.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính
1.3.1. Các yếu tổ chủ quan
1.3.2. Các yếu tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ DPC
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ DPC
2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ DPC
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần DPC
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.2. Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ DPC
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty thông qua Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ DPC thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá về tình hình tài chính tại Công ty Cổ Phần DPC
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ DPC
3.1. Định hướng phát triển
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ DPC
3.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn kinh doanh
3.2.2. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý tiền mặt
3.2.4. Tiết kiệm tối đa chi phí sản uất kinh doanh
3.2.5. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan