[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Năng lượng Thiên Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Năng lượng Thiên Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Bản chất tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Nội dung thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp
1.3.3. Phân tích Dupont
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG THIÊN SƠN
2.1. Giới thiệu thông tin chung về Công ty cổ phần kỹ thuật năng lượng Thiên Sơn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần kỹ thuật năng lượng Thiên Sơn
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần kỹ thuật năng lượng Thiên Sơn
2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng tài chính doanh của Công ty cổ phần kỹ thuật năng lượng Thiên Sơn
2.2.1. Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp
2.2.3. Phân tích Dupont
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính giai đoạn 2012 – 2014 tại Công ty cổ phần kỹ thuật năng lượng Thiên Sơn
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG THIÊN SƠN
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan