[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – VINACOMIN

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – VINACOMIN
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp
1.2.2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính
1.2.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tình hình tài chính
1.2.4. Phương pháp phân tích tình hình tài chính
1.2.5. Quy trình phân tích tình hình tài chính
1.2.6. Nội dung phân tích tình hình tài chính
1.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng tình hình tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI – VINACOMIN
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần than Đèo Nai – VINACOMIN
2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty cổ phần than Đèo Nai
2.1.2. Khái quát nghành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần than Đèo Nai
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty cổ phần than Đèo Nai
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần than Đèo Nai
2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.4. Phân tích Dupont
2.2.5. Phân tích Swot
2.2.6. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty cổ phần than Đèo Nai
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN ĐÈO NAI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần than Đèo Nai
3.2. Một số giải pháp cải thiện tài chính của Công ty Cổ phần than Đèo Nai 
3.2.1. Tiết kiệm chi phí giảm giá thành sản phẩm
3.2.2. Giải pháp về huy động vốn
3.2.3. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.2.4. Giải pháp quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn
3.2.5. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan