[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên Vận tải Thiên Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH một thành viên Vận tải Thiên Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Mục đích và ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin phân tích
1.2.2. Các bước phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ số
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn thông qua Bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.5.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THIÊN MINH
2.1. Tổng quan về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thiên Minh
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thiên Minh
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thiên Minh
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thiên Minh
2.2. Thực trạng tình hình tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Thiên Minh
2.2.1. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Thiên Minh giai đoạn 2012 – 2014
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Thiên Minh thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2014
2.2.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Thiên Minh giai đoạn 2012-2014
2.2.4. Phân tích tình hình tài chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thiên Minh thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận tải Thiên Minh giai đoạn 2012-2014
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân gây ra các hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI THIÊN MINH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vận tải Thiên Minh
3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện những hạn chế tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thiên Minh
3.2.1. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp
3.2.2. Xúc tiến hoạt động Marketing
3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan