[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Việt Thắng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Việt Thắng
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4.1. Đối với người quản lý doanh nghiệp
1.1.4.2. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp
1.1.4.3. Đối với chủ nợ của doanh nghiệp
1.1.4.4. Đối với người lao động trong doanh nghiệp
1.1.4.5. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin ngành kinh tế
1.2.2. Thông tin tài chính doanh nghiệp
1.2.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.1.1. So sánh ngang
1.3.1.2. So sánh dọc
1.3.1.3. So sánh xác định xu hướng và tính chất liên hệ giữa các chỉ tiêu
1.3.2. Phương pháp loại trừ
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.4. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Lập kế hoạch phân tích
1.4.2. Thực hiện phân tích
1.4.3. Kết thúc phân tích và kết luận
1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.5.1.1. Phân tích cơ cấu, quy mô tài sản, nguồn vốn
1.5.1.2. Phân tích mức độ độc lập tài chính
1.5.1.3. Phân tích cân bằng tài sản – nguồn vốn
1.5.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
1.5.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.4. Phân tích diễn biến huy động vốn và sử dụng vốn
1.5.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5.5.1. Phân tích khả năng thanh toán
1.3.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.5.5.3. Phân tích khả năng sinh lời
1.3.5.4. Phân tích tình hình sử dụng đòn bẩy
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Nhân tố khách quan
1.6.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ VIỆT THẮNG
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty TNHH Ô Tô Việt Thắng
2.2.1. Phân tích tình hình nguồn vốn – tài sản
2.2.1.1. Phân tích tình hình nguồn vốn
2.2.1.2. Phân tích tình hình tài sản
2.2.1.3. Phân tích mức độ độc lập tài chính
2.2.1.4. Phân tích cân bằng tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích diễn biến huy động vốn và sử dụng vốn
2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.5.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.5.2. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.5.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.2.5.4. Nhóm chỉ tiêu về sử dụng đòn bẩy
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô Tô Việt Thắng
2.3.1. Thành tựu
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ VIỆT THẮNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô Tô Việt Thắng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan