[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính
1.1.2. Mục tiêu và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Lập kế hoạch phân tích
1.2.2. Thu thập và xử lý thông tin
1.2.3. Phân tích
1.2.4. Tổng hợp và dự đoán
1.3. Các thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin từ các báo cáo tài chính
1.3.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.4. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp liên hệ cân đối
1.4.3. Phương pháp tỉ lệ (chỉ số)
1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích các báo cáo tài chính
1.5.2. Phân tích các tỷ số tài chính
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Các nhân tố khách quan
1.6.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Sao Thái Dương và Chi nhánh Công ty tại Hà Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Khái quát về nghành nghề kinh doanh của Chi nhánh CTCP Sao Thái Dương tại Hà Nam
2.1.3. Cơ cấu tổ chức Chi nhánh CTCP Sao Thái Dương tại Hà Nam
2.2. Phân tích báo cáo tài chính
2.2.1. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh CTCP Sao Thái Dương tại Hà Nam
2.2.2. Phân tích Bảng cân đối kế toán của Chi nhánh CTCP Sao Thái Dương tại Hà Nam
2.2.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Chi nhánh CTCP Sao Thái Dương tại Hà Nam
2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng hoạt động
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu về quản lý nợ
2.3.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.3.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu qua mô hình Dupont
2.4. Đánh giá chung về tình hình tài chính Chi nhánh CTCP Sao Thái Dương tại Hà Nam giai đoạn 2012-2014
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH CTCP SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM
3.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh CTCP Sao Thái Dương tại Hà Nam đến năm 2020
3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính Chi nhánh CTCP Sao Thái Dương tại Hà Nam
3.2.1. Quản lý hiệu quả hàng tồn kho, phấn đấu gia tăng tốc độ luân chuyển hàng tồn kho
3.2.2. Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời
3.2.3. Giải pháp nâng cao khả năng cân đối vốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan