[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.2. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin bên ngoài
1.3.2. Thông tin bên trong
1.3.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.3.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.4. Các phương pháp phân tích tài chính
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.4.3. Phương pháp phân tích tài chính Dupont
1.5. Qui trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Phân tích tình hình biến động tài sản và nguồn vốn
1.6.1.1. Phân tích cơ cấu tài sản – nguồn vốn
1.6.1.2. Phân tích tình hình công nợ
1.6.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.6.3. Phân tích tài chính qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.6.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp
1.6.4.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.6.4.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lí tài sản
1.6.4.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.6.4.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.6.4.5. Phân tích Dupont
1.6.4.6. Phân tích SWOT
1.6.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.5.1. Các nhân tố khách quan
1.6.5.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
2.1.4. Khái quát về ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
2.2.1. Phân tích tình hình biến động tài sản - nguồn vốn
2.2.1.1. Tình hình tài sản
2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.1.3. Mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn của Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà
2.2.2. Phân tích kết quả họat động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
2.2.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.3.1. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh
2.2.3.2. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư
2.2.3.3. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.4.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.4.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.4.5. Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tài chính thông qua phương trình Dupont
2.2.4.6. Phân tích SWOT
2.3. Nhận xét chung về tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
2.3.1. Những tổng kết và đánh giá chung về tình hình tài chính
2.3.2. Những hạn chế trong công tác quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
2.3.2.1. Hạn chế
2.3.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
3.2.1. Quản trị khoản phải thu
3.2.2. Tăng cường quản lí hàng lưu kho
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý chi phí
3.2.4. Các biện pháp quản lý nguồn vốn
3.2.5. Các biện pháp đồng bộ khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan