[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Bê tông Đúc sẵn Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Bê tông Đúc sẵn Thăng Long
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Chức năng huy động vốn
1.1.2.2. Chức năng phân phối
1.1.2.3. Chức năng giám đốc
1.2. Tổng quan về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.2.1. Đối với người quản lý doanh nghiệp
1.2.2.2. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp
1.2.2.3. Đối với chủ nợ của doanh nghiệp
1.2.2.4. Đối với người lao động trong doanh nghiệp
1.2.2.5. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
1.2.3. Các phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1. Phương pháp phân tích tình hình tài chính Dupont
1.2.3.2. Phương pháp so sánh
1.2.4. Tài liệu sử dụng trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.4.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.5. Quy trình thực hiện phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.2.5.1. Giai đoạn chuẩn bị phân tích
1.2.5.2. Giai đoạn thực hiện phân tích
1.2.5.3. Giai đoạn kết thúc phân tích
1.2.6. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.6.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.6.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
1.2.7. Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản
1.2.7.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.2.7.2. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản
1.2.7.3. Nhóm chỉ tiêu phân tích mức độ độc lập tài chính
1.2.7.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý và thanh toán nợ
1.2.7.5. Nhóm chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời
1.2.7.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá mức độ sử dụng chi phí
1.2.8. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.8.1. Nhân tố chủ quan
1.2.8.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN THĂNG LONG
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Bê tông đúc sẵn Thăng Long
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Bê tông đúc sẵn Thăng Long
2.1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Bê tông đúc sẵn Thăng Long
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bê tông đúc sẵn Thăng Long
2.2. Nội dung phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Bê tông đúc sẵn Thăng Long
2.2.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua các Báo cáo tài chính
2.2.1.1. Tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán của Công ty Cổ phần Bê tông đúc sẵn Thăng Long
2.2.1.2. Tình hình tài chính thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Bê tông đúc sẵn Thăng Long
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phân tích mức độ độc lập tài chính
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý và thanh toán nợ
2.2.2.5. Nhóm chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời
2.2.2.6. Nhóm chỉ tiêu đánh giá mức độ sử dụng chi phí
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bê tông đúc sẵn Thăng Long
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI.CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN THĂNG LONG
3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông đúc sẵn Thăng Long
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty CP Bê Tông Đúc Sẵn Thăng Long
3.2.1. Tập trung đầu tư Tài sản cố định
3.2.2. Cân đối lại cơ cấu tài sản
3.2.3. Lên kế hoạch cụ thể và chi tiết cho quá trình tăng vốn, tăng tài sản
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan