[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Phát triển Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Phát triển Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2. Nội dụng phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp.
Chương 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Công ty.
2.2. Nội dung phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Cơ điện và Phát triển Hà Nội.
2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính.
2.4. Nhân xét và đánh giá chung về tình hình tài chính Công ty.
Chương 3:  MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI
3.1. Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Cơ điện và Phát triển Hà Nội.
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Phát triển Hà Nội.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan