[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Công nghệ

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Công nghệ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về tài chính DN và phân tích tài chính DN
1.1.1. Khái niệm và vai trò của TCDN
1.1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp:
1.1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp:
1.1.2. Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính:
1.1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp:
1.1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp:
1.2. Phương pháp phân tích tài chính
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.2.3. Phương pháp thay thế
1.2.4. Phương pháp phân tích Dupont
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.3.1. Thông tin kế toán
1.3.2. Các thông tin khác
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.4.1.1. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động tài sản:
1.4.1.2. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động nguồn vốn:
1.4.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.4.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
1.4.3.1. Cân đối tài sản – nguồn vốn theo ngắn hạn
1.4.3.2. Cân đối tài sản – nguồn vốn theo dài hạn
1.4.4. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
1.4.6. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.4.6.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.6.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.4.6.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản của công ty
1.4.6.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
2.1. Tổng quan về Công ty CP Công Nghệ
2.1.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Công Nghệ
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Công Nghệ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản l của C ng ty CP C ng ghệ
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty CP Công Nghệ
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn Công ty CP Công Nghệ
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động tài sản
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động nguồn vốn
2.2.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn Công ty CP Công Nghệ
2.2.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn của công ty CP Công Nghệ
2.2.4. Phân tích cân bằng tài chính trong dài hạn
2.2.5. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh Công ty CP Công Nghệ
2.2.6. Phân tích lưu chuyển tiền tệ công ty cổ phần Công Nghệ
2.2.7. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính công ty cổ phần Công Nghệ
2.2.7.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.7.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.7.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.7.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý công nợ
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty CP Công Nghệ
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.1.1.1. Mục tiêu hoạt động
3.1.1.2. Chiến lược kinh doanh dài hạn
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty CP Công Nghệ
3.2.1. Các biện pháp quản lý khoản phải thu của công ty.
3.2.2. Các biện pháp quản lý hàng tồn kho của công ty.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan