[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Lọc nước An Thái

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Lọc nước An Thái
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.3.1. Bảng cân đối kế toán
1.3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3.5. Các nguồn thông tin khác
1.4. Trình tự phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phương pháp so sánh
1.5.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.5.3. Phân tích tài chính theo phương pháp Dupont
1.6. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp
1.6.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.7. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính doanh nghiệp
1.7.1. Các nhân tố khách quan
1.7.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC AN THÁI
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị lọc nước An Thái
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị lọc nước An Thái
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị lọc nước An Thái
2.1.3. Khái quát ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị lọc nước An Thái
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị lọc nước An Thái
2.2.1. Phân tích qua báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.2. Phân tích các báo cáo tài chính của công ty qua bảng cân đối kế toán giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá về tình hình tài chính Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị lọc nước An Thái
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ LỌC NƯỚC AN THÁI
3.1. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị lọc nước An Thái
3.1.1. Môi trường kinh doanh
3.1.2. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị lọc nước An Thái
3.1.3. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị lọc nước An Thái
3.2. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị lọc nước An Thái
3.2.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
3.2.2. Tăng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu
3.2.3. Quản lý chi phí hiệu quả
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan