[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TTC Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại TTC Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Nhiệm vụ và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5.1. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.5.2. Thông tin ngoài doanh nghiệp
1.2.6. Các phương pháp phân tích
1.2.6.1. Phương pháp so sánh
1.2.6.2. Phương pháp cân đối
1.2.6.3. Phương pháp tỷ số
1.2.6.4. Phương pháp Dupont
1.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn thông qua bảng cân đối kế toán
1.3.1.1. Phân tích biến động, kết cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
1.3.1.2. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
1.3.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.4.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.3.4.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.3.4.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời
1.3.5. Phân tích Dupont
1.3.6. Phân tích SWOT
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.1.1. Bộ máy tổ chức doanh nghiệp
1.4.1.2. Năng lực tài chính doanh nghiệp
1.4.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh
1.4.1.4. Chất lượng, trình độ lao động
1.4.2. Nhân tố khách quan
1.4.2.1. Môi trường quốc tế
1.4.2.2. Môi trường kinh tế
1.4.2.3. Môi trường pháp lý
1.4.2.4. Môi trường văn hóa xã hội
1.4.2.5. Trình độ khoa học kỹ thuật
1.4.2.6. Thị trường đầu vào và đầu ra
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTC VIỆT NAM
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần đầu tư thương mại TTC Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần đầu tư thương mại TTC Việt Nam
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức
2.2. Phân tích tài chính Công ty Cổ phần đầu tư thương mại TTC Việt Nam
2.2.1. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại TTC Việt Nam qua bảng cân đối kế toán giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1.1. Tình hình tài sản
2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.1.3. Phân tích mối quan hệ giữa Tài sản và Nguồn vốn
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.4.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.4.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời
2.2.5. Phân tích Dupont
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại TTC Việt Nam giai đoạn 2012 – 2014
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế của Công ty
2.3.3. Nguyên nhân
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TTC VIỆT NAM
3.1. Xu hướng nền kinh tế
3.1.1. Cơ hội
3.1.2. Thách thức
3.2. Định hướng phát triển của công ty
3.3. Những giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty
3.3.1. Xây dựng phương án huy động vốn dài hạn để tăng quy mô vốn
3.3.2. Kiểm soát, giảm thiểu chi phí
3.3.3. Quản lý tiền và tương đương tiền
3.3.4. Giải pháp về nhân sự
3.3.5. Các giải pháp khác
3.3.5.1. Tăng cường và mở rộng các mối quan hệ khách hàng
3.3.5.2. Chú trọng công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty
3.3.6. Kiến nghị với các bên liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan