[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Hà Thành – UDIC

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Hà Thành – UDIC
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Vai trò và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp cân đối
1.3.4. Phương pháp đồ thị
1.4. Đánh giá tình hình tài chính thông qua báo cáo tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tài chính thông qua các bảng báo cáo tài chính doanh nghiệp
1.4.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.4.1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.4.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.2. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.4.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.4.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
1.4.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.4.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp
1.4.3.1. Các nhân tố khách quan
1.4.3.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÀ THÀNH – UDIC
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành – UDIC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành – UDIC
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành – UDIC
2.1.2.1. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành – UDIC
2.1.2.2. Qui trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành –UDIC
2.1.2.3. Đặc điểm công tác tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành – UDIC
2.1.2.4. Cơ cấu lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành – UDIC
2.2. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Hà Thành - UDIC thông qua phân tích tài chính
2.2.1. Đánh giá tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành - UDIC thông qua các Bảng báo cáo tài chính
2.2.1.1. Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành - UDIC qua Báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.1.2. Tình hình tài chính của công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Thành – UDIC qua Bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích tài chính của Công ty Cổ phân Đầu tư và Xây dựng Hà Thành – UDIC thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời
2.3. So sánh với đối thủ cạnh tranh
2.4. Đánh giá chung tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Hà Thành – UDIC
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÀ THÀNH – UDIC
3.1. Định hƣớng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Hà Thành – UDIC
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Xây dựng Hà Thành – UDIC
3.2.1. Nhóm chỉ tiêu về tài chính
3.2.1.1. Hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn
3.2.1.2. Hàng tồn kho
3.2.1.3. Các khoản phải thu
3.2.1.4. Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực
3.2.2. Nhóm giải pháp tăng doanh thu
3.2.2.1. Quản lý chất lượng và tiến độ công trình
3.2.2.2. Công tác đấu thầu và quản lý đội thi công
3.2.3. Nhóm chỉ tiêu về con người và công nghệ
3.2.3.1. Về con người
3.2.3.2. Về công nghệ
3.2.4. Nhóm chỉ tiêu về marketing và nâng cao hình ảnh Công ty
3.2.4.1. Nâng cao chất lượng Marketing
3.2.4.2. Nâng cao hình ảnh Công ty
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan