[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1. Mục tiêu của phân tích tài chính
1.1.2.2. Nhiệm vụ của phân tích tài chính
1.1.3. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3.1. Phương pháp so sánh
1.1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.1.3.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.1.3.4. Phương pháp DUPONT
1.1.4. Thông tin sử dụng cho phân tích
1.1.4.1. Thông tin tài chính
1.1.4.2. Thông tin khác
1.1.5. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phân tích vĩ mô và phân tích ngành
1.2.1.1. Phân tích vĩ mô
1.2.1.2. Phân tích ngành
1.2.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn thông qua bảng cân đối kế toán
1.2.2.1. Phân tích tình hình tài sản
1.2.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
1.2.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua một số chỉ tiêu tài chính
1.2.3.1. Phân tích tình hình doanh thu
1.2.3.2. Phân tích tình hình chi phí
1.2.3.3. Phân tích lợi nhuận
1.2.4. Phân tích dòng tiền thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.5. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.2.5.1. Khả năng thanh toán
1.2.5.2. Quản lý tài sản
1.2.5.3. Quản lý nợ
1.2.5.4. Khả năng sinh lời
1.2.6. Phân tích DuPont
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETTRANS)
2.1. Vài nét về Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETTRANS)
2.1.1. Giới thiệu về VIETTRANS
2.1.2. Lịch sử phát triển
2.1.3. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty
2.1.4. Lĩnh vực hoạt động
2.2. Phân tích tài chính của công ty Giao nhận Kho vận Ngoại thương
2.2.1. Phân tích vĩ mô và phân tích ngành
2.2.1.1. Phân tích vĩ mô
2.2.1.2. Phân tích ngành
2.2.2. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn thông qua bảng cân đối kế toán
2.2.2.1. Phân tích tình hình tài sản
2.2.2.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
2.2.2.3. Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn
2.2.2.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.3.1. Phân tích tình hình doanh thu
2.2.3.2. Phân tích tình hình chi phí
2.2.3.3. Phân tích tình hình lợi nhuận
2.2.4. Phân tích dòng tiền thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.5. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.5.1. Khả năng thanh toán
2.2.5.2. Quản lý tài sản
2.2.5.3. Quản lý nợ
2.2.5.4. Khả năng sinh lời
2.2.6. Phân tích Dupont
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận ngoại thương (VIETTRANS)
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)
3.1. Mục tiêu phát triển thời gian tới
3.1.1. Căn cứ xác định mục tiêu
3.1.2. Tiềm năng phát triển
3.1.3. Định hướng phát triển của Viettrans thời gian tới
3.2. Các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Viettran
3.2.1. Quản lí hàng tồn kho
3.2.2. Rút ngắn thời gian luân chuyển tiền
3.2.3. Quản lý chính sách thu tiền
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan