[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cát Thành _ Lương Thị Thảo

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cát Thành _ Lương Thị Thảo
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất của tài chính và tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính
1.2.2. Mục tiêu và vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1. Chức năng xác định và tổ chức các nguồn vốn nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.3.2. Chức năng phân phối thu nhập của doanh nghiệp
1.2.3.3. Chức năng giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.4. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4.1. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.4.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.5. Phương pháp phân tích tài chính
1.2.5.1. Phương pháp so sánh
1.2.5.2. Phương pháp cân đối liên hệ
1.2.5.3. Phương pháp Dupont
1.3. Nội dung phân tích tài chính
1.3.1. Phân tích tình hình biến động của tài sản, nguồn vốn
1.3.1.1. Phân tích tình hình biến động tài sản của doanh nghiệp
1.3.1.2. Phân tích tình hình biến động nguồn vốn của doanh nghiệp
1.3.1.3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
1.3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.3.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.3.4.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.3.4.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.3.4.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.3.5. Phân tích tình hình tài chính chung thông qua chỉ số Z – score
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích đến phân tích tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CPDVTM CÁT THÀNH
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP DVTM CÁT THÀNH
3.1. Giải pháp cải thiện doanh thu
3.2. Giải pháp cải thiện thời gian thu nợ, thời gian luôn chuyển vốn bằng tiền
3.3. Giải pháp về tài chính
3.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
3.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan