[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cát Thành _ Nguyễn Thu Trang

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cát Thành _ Nguyễn Thu Trang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.1.3.2. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4.1. Phương pháp so sánh
1.1.4.2. Phương pháp tỷ số
1.1.4.3. Phương pháp Dupont
1.1.4.4. Phương pháp thay thế
1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.2. Phân tích tình hình Tài sản - Nguồn vốn
1.2.2.1. Phân tích quy mô, cơ cấu Tài sản - Nguồn vốn
1.2.2.2. Phân tích cân bằng Tài sản - Nguồn vốn
1.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.2.4.1. Phân tích khả năng thanh toán
1.2.4.2. Phân tích khả năng quản lý tài sản
1.2.4.3. Phân tích khả năng quản lý nợ
1.2.4.4. Phân tích khả năng sinh lợi
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Các yếu tố bản thân doanh nghiệp
1.3.2. Các yếu tố bên ngoài
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÁT THÀNH
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành
2.1.1. Vài nét về công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành
2.1.3. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành
2.2.1. Phân tích kết quả kinh doanh
2.2.1.1. Phân tích doanh thu
2.2.1.2. Phân tích chi phí
2.2.1.3. Phân tích lợi nhuận sau thuế
2.2.2. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn
2.2.2.1. Phân tích quy mô, cơ cấu Tài sản
2.2.2.2. Phân tích quy mô, cơ cấu Nguồn vốn
2.2.2.3. Phân tích cân bằng Tài sản – Nguồn vốn
2.2.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán
2.2.3.2. Phân tích khả năng quản lý tài sản
2.2.3.3. Phân tích khả năng quản lý nợ
2.2.3.4. Phân tích khả năng sinh lợi
2.2.4. Phân tích Dupont
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty CP DVTM Cát Thành
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÁT THÀNH
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần DVTM Cát Thành
3.2. Giải pháp nâng cao tình hình tài chính của Công ty dịch vụ thương mại Cát Thành
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan