[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – PHARBACO

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – PHARBACO
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm về phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp
1.2. Vai trò và mục tiêu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3.2. Phương pháp so sánh
1.3.3. Phương pháp phân tích tài chính Du Pont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích các báo cáo tài chính
1.4.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.1.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.2.1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.4.2.2. Chỉ tiêu về đòn bảy tài chính
1.4.2.3. Chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả hoạt động
1.4.2.4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố chủ quan
1.5.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO
2.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.2. Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.2.1. Khái quát tình hình doanh thu, lợi nhuận của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco giai đoạn 2011-2013
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.2.2.2. Phân tích xu hướng biến động về tài sản và nguồn vốn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.3.1. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.3.2. Phân tích bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.3.3. Phân tích các chỉ số tài chính
2.3.3.1. Tỷ số về khả năng thanh toán
2.3.3.2. Chỉ tiêu về đòn bảy tài chính
2.3.3.3. Chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả hoạt động
2.3.3.4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.3.4. So sánh các chỉ tiêu của Công ty với chỉ tiêu bình quân ngành
2.3.5. Phân tích Du Pont
2.4. Đánh giá tình hình tài chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I – PHARBACO
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco
3.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn kinh doanh
3.2.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
3.3.3. Tăng hiệu quả sử dụng tài sản
3.3. Kiến nghị đối với Công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan