[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần kết cấu thép cơ khí

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần kết cấu thép cơ khí
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.2.1. Nhân tố khách quan
1.2.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP CƠ KHÍ
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP CƠ KHÍ
3.1. Định hướng phát triển tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
3.2. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
3.2.1. Xác định mức dự trữ tiền tối ưu
3.2.2. Quản lý khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Xác định mức dự trữ hàng tồn kho tối ưu
3.2.4. Cơ cấu nguồn vốn hợp lý
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan