[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Thương mại GV

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Thương mại GV
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tình hình tài chính
1.2.2. Vai trò và mục tiêu của phân tích tình hình tài chính
1.2.2.1. Vai trò của phân tích tình hình tài chính
1.2.2.2. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính
1.2.3. Trình tự và các bước tiến hành phân tích tình hình tài chính
1.2.3.1. Thu thập thông tin
1.2.3.2. Xử lý thông tin
1.2.3.3. Dự đoán và quyết định
1.3. Tài liệu phục vụ cho phân tích tình hình tài chính
1.3.1. Thông tin từ bên ngoài hệ thống kế toán
1.3.2. Thông tin từ hệ thống kế toán
1.4. Phương pháp phân tích tình hình tài chính
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.4.3. Phương pháp Dupont
1.5. Nội dung phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
1.5.1.1. Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
1.5.1.2. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
1.5.1.3. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.5.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.5.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.3.1. Dòng tiền từ hoạt đống sản xuất kinh doanh
1.5.3.2. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
1.5.3.3. Dòng tiền từ hoạt động tài chính
1.5.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản
1.5.4.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.5.4.2. Phân tích chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động
1.5.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng quản lý nợ
1.5.4.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GV
2.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại GV
2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty
2.1.1.1. Giới thiêu chung về công ty
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.2. Bộ máy tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của Công ty
2.2. Phân tích thực trạng tình hình hoạt động tài chính của Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại GV
2.2.1. Phân tích tình hình tài chính qua Bảng cân đối kế toán
2.2.1.1. Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
2.2.1.2. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
2.2.1.3. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại GV
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2.1. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của Công ty
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.3.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lợi
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại GV
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GV
3.1. Định hướng phát triển của Công ty
3.2. Giải pháp nâng cao tình hình tài chính của Công ty
3.2.1. Nâng cao khả năng sinh lời
3.2.1.1. Tăng doanh thu
3.2.1.2. Quản lý chi phí
3.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
3.2.3. Tăng cường công tác phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan