[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIMECO)

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIMECO)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2. Mục tiêu phân tích của doanh nghiệp.
1.3. Tài liệu sử dụng cho phân tích.
1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.6. Phân tích các chỉ tiêu tài chính.
1.7. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN MIMECO
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản MIMECO.
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản.
2.3. Đánh giá về tình hình tài chính Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT HẠ TẦNG VIỆT NAM
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan