[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Phim truyện I

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Phim truyện I
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan chung về tài chính DN và phân tích tài chính DN
1.1.1. Khái niệm và vai trò của TCDN
1.1.2. Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính
1.2. Phương pháp phân tích tài chính
1.2.1. Phương pháp so sánh [2,tr.3]
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ số [2,tr.10]
1.2.3. Phương pháp thay thế
1.2.4. Phương pháp phân tích Dupont [2,tr.12]
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính [2,tr.14]
1.3.1. Thông tin kế toán
1.3.2. Các thông tin khác
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp [3,tr38]
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.4.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.4.3. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
1.4.4. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
1.4.6. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP PHIM TRUYỆN I
2.1. Tổng quan về Công ty CP Phim truyện I
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Phim truyện I
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của C ng ty CP Phim truyện I
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty CP Phim truyện I
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn Công ty CP Phim truyện I
2.2.2. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn Công ty CP Phim truyện I
2.2.3. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh Công ty CP Phim truyện I
2.2.4. Phân tích lưu chuyển tiền tệ công ty cổ phần Phim truyện I
2.2.5. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính công ty cổ phần Phim truyện I
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty CP Phim truyện I
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CP PHIM TRUYỆN I
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty CP Phim truyện I
3.2.1. Các biện pháp quản lý nguồn vốn.
3.2.2. Các biện pháp quản lý khoản phải thu của công ty.
3.2.3. Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan