[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Phụ tùng và Tư vấn ô tô

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Phụ tùng và Tư vấn ô tô
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp cân đối liên hệ
1.3.4. Phương pháp Dupont
1.3.5. Phương pháp đồ thị
1.4. Phân tích tình hình tài chính thông qua các Báo cáo tài chính doanh nghiệp
1.5. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.5.2. Các chỉ tiêu về khả năng hoạt động
1.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
1.5.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.6. Phân tích tài chính thông qua mô hình Dupont
1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hinh tài chính của doanh nghiệp
1.7.1. Nhân tố chủ quan
1.7.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Phụ tùng và Tư vấn ô tô
2.1.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Phụ tùng và Tư vấn ô tô
2.2.1. Tình hình tài chính của Công ty cổ phần phụ tùng và tư vấn ô tô thông qua bảng cân đối kế toán
2.2.2. Tình hình tài chính của Công ty cổ phần phụ tùng và tư vấn ô tô thông qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.3. Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Phụ tùng và Tư vấn ô tô thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.3.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động
2.3.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.4. Phân tích Dupont
2.5. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Phụ tùng và Tư vấn ô tô
2.5.1. Những điểm mạnh của Công ty Cổ phần Phụ tùng và Tư vấn ô tô
2.5.2. Hạn chế
2.5.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG VÀ TƯ VẤN Ô TÔ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Phụ tùng và Tư vấn ô tô trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phụ tùng và Tư vấn ô tô
3.2.1. Nâng cao dự trữ tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu ổn định, hợp lý
3.2.3. Dự trữ hàng tồn kho phù hợp
3.2.4. Giảm thiểu chi phí
3.2.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
3.2.6. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan