[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính
1.2.2. Sự cần thiết phải phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.3.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính
1.2.4.1. Phương pháp so sánh
1.2.4.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.2.4.3. Phương pháp phân tích Dupont
1.2.5. Quy trình phân tích tài chính
1.2.6. Nội dung phân tích tài chính
1.2.6.1. Phân tích báo cáo tài chính
1.2.6.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.2.6.3. Phân tích Dupont
1.2.6.4. Phân tích SWOT
1.2.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.7.1. Các nhân tố chủ quan
1.2.7.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN NĂM 2012 – 2014
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất
2.2. Phân tích tinh hình tài chính tại Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất
2.2.1. Phân tích báo cáo tài chính
2.2.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.1.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
2.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
2.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.2.3. Phân tích Dupont
2.2.4. Phân tích SWOT
2.2.4.1. Điểm mạnh
2.2.4.2. Điểm yếu
2.2.4.3. Thách thức
2.2.4.4. Cơ hội
2.2.5. Nhận xét và đánh giá chung về tình hình tài chính cúa Công ty
2.2.5.1. Kết quả đạt được
2.2.5.2. Hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
3.1. Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất
3.2. Một số giả pháp cơ bản nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan