[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm , ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ số
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính
1.3.2. Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU CHUNG KỲ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
2.1.1. Lịch sử hình thành của công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính
2.2.2. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí của Công ty CP Siêu Chung Kỳ giai đoạn 2012 - 2014
2.2.3. Phân tích chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.4. Phân tích chỉ tiêu về khả năng quản lí tài sản
2.2.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lí nợ
2.2.6. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.7. Hệ số z score
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ.
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế - nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU CHUNG KỲ
3.1. Môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
3.2.1. Tăng cường quản lý các khoản phải thu, tổ chức tốt hơn công tác thu hồi tiền công trình, cải thiện tình hình thanh toán nợ của Công ty.
3.2.2. Tăng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu.
3.2.3. Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh.
3.2.4. Đầu tư và tổ chức sử dụng TSCĐ hợp lý nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn cố định
3.2.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.6. Trích lập các khoản và quỹ dự phòng theo quy định.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan