[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Nhiệm vụ và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp cân đối
1.3.3. Phương pháp phân tích tỷ số
1.3.4. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.4.5. Phân tích Dupont
1.4.6. Phân tích đòn bẩy
1.4.7. Phân tích SWOT
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố khách quan
1.5.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.5. Phân tích Dupont tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
2.2.6. Phân tích đòn bẩy tài chính
2.2.7. Phân tích SWOT
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
3.1.1. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
3.2. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
3.2.1. Quản lý tiền mặt
3.2.2. Đảm bảo khả năng thanh toán
3.2.3. Quản lý phải thu khách hàng
3.2.4. Quản lý chi phí doanh thu
3.2.5. Quản lý hiệu quả đầu tư tài sản cố định
3.2.6. Quản lý các khoản đầu tư tài chính
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan