[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần tập đoàn T&T

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần tập đoàn T&T
Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính
1.1.2. Ý nghĩa phân tích tài chính
1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính
1.2. Tài liệu sử dụng và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2.1. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Trình tự phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thu thập dữ liệu
1.3.2. Xử lý số liệu
1.3.3. Dự đoán và ra quyết định
1.3.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ[tr98]
1.4.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.4.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố chủ quan
1.5.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN T&T
2.1. Tổng quan về công ty CP Tập Đoàn T&T
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Tập Đoàn T&T
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty CP Tập Đoàn T&T
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty CP Tập Đoàn
2.1.4. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Tập Đoàn T&T
2.1.5. Tình hình lao động tại công ty CP Tập Đoàn T&T
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại công ty CP Tập Đoàn T&T
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của công ty CP Tập Đoàn T&T thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2011 - 2013
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.6. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính thông qua mô hình Dupont
2.3. ết uận
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN T&T
3.1. Môi trường kinh doanh
3.1.1. Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2. Định hướng phát triển của công ty CP Tập Đoàn T&T
3.3. Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty CP Tập đoàn T&T
3.3.1. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.3.2. Giải pháp cải thiện hệ số vòng quay phải thu
3.3.3. Sử dụng hợp lý tài sản dài hạn
3.3.4. Một số biện pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan