[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư SDU

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư SDU
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4.1. Đối với người quản lý doanh nghiệp
1.1.4.2. Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp
1.1.4.3. Đối với chủ nợ của doanh nghiệp
1.4.4.4. Đối với người lao động trong doanh nghiệp
1.1.4.5. Đối với cơ quan quản lý nhà nước
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin tài chính doanh nghiệp
1.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.2. Các thông tin khác
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp loại trừ
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích thông tin trên bảng cân đối kế toán
1.4.1.1. Phân tích tình hình tài sản và tình hình nguồn vốn
1.4.1.2. Phân tích cân bằng tài sản – nguồn vốn
1.4.1.3. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.4.2. Phân tích thông tin trên báo cáo kết quả kinh doanh
1.4.3. Phân tích thông tin trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.4.1. Phân tích khả năng thanh toán
1.4.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.4.3. Phân tích khả năng quản lí nợ
1.4.4.4. Phân tích khả năng sinh lời
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố khách quan
1.5.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ SDU
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý của công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.1.1. Phân tích tình hình tài sản
2.2.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
2.2.1.3. Phân tích cân bằng tài sản – nguồn vốn
2.2.1.4. Nhóm chỉ tiêu về tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.2.4.2. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản
2.2.4.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lí nợ
2.2.4.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty
2.3.1. Những thành tựu đã đạt được
2.3.2. Hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ SDU
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Đề suất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan