[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình 1

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình 1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5. Các bước trong quá trình tiến hành phân tích tài chính
1.2. Các phương pháp phân tích tài chính
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp loại trừ
1.2.3. Phương pháp Dupont
1.2.4. Phương pháp đồ thị
1.2.5. Phương pháp tỷ lệ
1.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán
1.3.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả kinh doanh
1.3.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp
1.3.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình 1
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.5. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng công trình 1
2.2.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp
2.2.5. Phân tích các chỉ số tài chính đặc trưng của doanh nghiệp
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và xây dựng công trình 1
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. NHỮNG GIẢI NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1
3.1. Định hướng phát triển của Công ty
3.1.1. Xu hướng nền kinh tế
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty
3.2. Những giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty
3.2.1. Các giải pháp về tài chính
3.2.2. Các giải pháp khác
3.2.4. Kiến nghị với các bên liên quan
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan