[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây lắp Điện

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây lắp Điện
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Tài liệu cung cấp cho hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Các thông tin bên ngoài
1.2.2. Thông tin bên trong(thông tin từ hệ thống kế toán)
1.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp và các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Các bước tiến hành phân tích tài chính
1.3.2. Các phương pháp phân tích tài chính
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.4.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
1.4.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.5. Phân tích Dupont
1.5.1. Độ bẩy tài chính (DFL)
1.5.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Nhân tố khách quan
1.6.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. .PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây lắp điện
2.1.1. Giới thiệu thông tin chung về Công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1.5. Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2. Thực trạng tình hình tài chính Công ty
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây lắp điện
2.2.4. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây lắp điện
2.2.5. Phân tích chỉ tiêu tài chính của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây lắp điện
2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY LẮP ĐIỆN
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.1.1. Xu hướng nền kinh tế
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây lắp điện
3.2.1. Quẩn trị tiền mặt
3.2.2. Quản trị hang tồn
3.2.3. Năng cao khả năng thanh toán
3.2.4. Nâng cao công tác tài chính
3.2.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.2.6. Kiểm soát chặt chẽ tình hình công nợ, không để nợ xấu gia tăng
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan