[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tai Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc An

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tai Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Hòa Lạc An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp cân đối liên hệ
1.2.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3. Phân tích báo cáo tài chính
1.3.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.3.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.1. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán
1.4.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.4.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.4.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.4.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu thông qua mô hình Dupont
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp.
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTCP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC AN
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của CTCP thương mại dịch vụ Hòa Lạc An
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của CTCP thương mại dịch vụ Hòa Lạc An
2.2. Cơ cấu tổ chức của CTCP thương mại dịch vụ Hòa Lạc An
2.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của CTCP thương mại dịch vụ Hòa Lạc An
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.3. Phân tích báo cáo tài chính tại CTCP thương mại dịch vụ Hòa Lạc An
2.3.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.3.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.3.3. Phân tích bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
2.4.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
2.4.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
2.4.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.5. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính thông qua mô hình Dupont
2.5.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản thông qua mô hình Dupont
2.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn qua mô hình Dupont
2.6. Đánh giá chung về tình hình tài chính giai đoạn 2012 - 2014 tại CTCP thương mại dịch vụ Hòa Lạc An
2.6.1. Kết quả đạt được
2.6.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTCP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA LẠC AN
3.1. Mục tiêu, phương hướng kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ của công ty trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của CTCP thương mại dịch vụ Hòa Lạc An
3.2.1. Nâng cao dự trữ tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Dự trữ hàng tồn kho phù hợp
3.2.3. Đầu tư thêm TSCĐ
3.2.4. Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm
3.2.5. Giảm thiểu chi phí
3.2.6. Gia tăng khả năng sinh lời
3.2.7. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan