[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại KCS Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại KCS Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phân tích tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn
1.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4. Đánh giá tình hình tài chính thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KCS VIỆT NAM
2.1. Khái quát về Công ty cổ phần thương mại KCS Việt Nam
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần thương mại KCS Việt Nam
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức Công ty
2.2. Phân tích tình tài chính của Công ty cổ phần KCS Việt Nam
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán của Công ty cổ phần KCS Việt Nam
2.2.2. Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần KCS Việt Nam giai đoạn 2012-2013
2.2.3. Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần thương mại KCS Việt Nam qua các hệ số tài chính
2.2.4. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KCS VIỆT NAM
3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty trong tương lai
3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội
3.1.2. Phương hướng và mục tiêu của Công ty trong tương lai
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần KCS Việt Nam
3.3. Một số kiến nghị với Công ty cổ phần KCS Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan