[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Thép Thọ Toàn

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại Thép Thọ Hoàn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Nhiệm vụ và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Các phương pháp phân tích
1.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn thông qua bảng cân đối kế toán
1.3.1.1. Phân tích biến động và kết cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
1.3.1.2. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
1.3.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.3.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.3.4.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.3.4.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.3.4.3. Phân tích chỉ tiêu khả năng quản lý tài sản
1.3.4.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.3.5. Phân tích Dupont
1.3.6. Phân tích SWOT
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP THỌ HOÀN
2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần thương mại thép Thọ Hoàn
2.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần thương mại thép Thọ Hoàn
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Cơ cấu tổ chức
2.2. Phân tích tài chính Công ty Cổ phần thương mại thép Thọ Hoàn
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần thương mại thép Thọ Hoàn thông qua Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2011-2013
2.2.1.1. Tình hình tài sản
2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.1.3. Phân tích mối quan hệ giữa Tài sản và Nguồn vốn
2.2.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.4.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.2.4.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.4.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.5. Phân tích Dupont tại Công ty Cổ phần thương mại thép Thọ Hoàn
2.2.5.1. Phân tích sự tác động của các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh tới ROA
2.2.5.2. Phân tích sự tác động của các chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh tới ROE
2.3. Đánh giá về tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần thương mại thép Thọ Hoàn giai đoạn 2011 – 2013
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP THỌ HOÀN
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần thương mại thép Thọ Hoàn
3.1.1. Xu hướng nền kinh tế
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty
3.2. Những giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty
3.2.1. Các giải pháp về tài chính
3.2.1.1. Quản trị khoản phải thu
3.2.1.2. Xây dựng phương án huy động vốn dài hạn
3.2.2. Các giải pháp khác
3.2.2.1. Cải thiện chính sách đãi ngộ người lao động
3.2.2.2. Kiểm soát chặt chẽ tình hình công nợ, không để nợ xấu gia tăng
3.2.2.3. Chú trọng công tác phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty
3.2.3. Kiến nghị với các bên liên quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan