[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi Măng

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi Măng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin kế toán
1.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.2. Thông tin ngoài kế toán
1.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3.4. Phương pháp Dupont
1.4. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích vĩ mô và phân tích ngành
1.5.1.1. Môi trường vĩ mô
1.5.1.2. Môi trường vi mô
1.5.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính
1.5.2.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán
1.5.2.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả kinh doanh
1.5.2.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.5.3.1. Khả năng thanh toán
1.5.3.2. Chỉ tiêu hoạt động
1.5.3.3. Khả năng sinh lời
1.5.3.4. Các chỉ tiêu khác
1.5.4. Phân tích Dupont
1.5.5. Phân tích đòn bẩy
1.5.5.1. Phân tích đòn bẩy kinh doanh
1.5.5.2. Phân tích đòn bẩy tài chính
1.5.5.3. Phân tích đòn bẩy tổng hợp
1.5.6. Phân tích SWOT
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.6.1. Những yếu tố bên trong
1.6.2. Những yếu tố bên ngoài
CHƯƠNG 2.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI VICEM
2.1. Giới thiệu khái quát chung về doanh nghiệp
2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vicem Vật Tư Vận Tải Xi Măng
2.2.1. Phân tích vĩ mô và phân tích ngành
2.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính
2.2.2.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán
2.2.2.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.2.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.3.1. Khả năng thanh toán
2.2.3.2. Chỉ tiêu hoạt động
2.2.3.3. Khả năng sinh lời
2.2.3.4. Các chỉ tiêu khác
2.2.4. Phân tích Dupont
2.2.5. Phân tích đòn bẩy
2.5.5.1. Phân tích đòn bẩy kinh doanh
2.5.5.2. Phân tích đòn bẩy tài chính
2.5.5.3. Phân tích đòn bẩy tổng hợp
2.2.6. Phân tích SWOT
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty Vicem Vật Tư Vận Tải Xi Măng .
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vicem Vật Tư Vận Tải Xi măng trong năm 2015
3.2.1. Xác định nhu cầu sử dụng tài sản của công ty
3.2.2. Xác định mức dự trữ tiền mặt phù hợp
3.2.3. Cải thiện công tác quản lý khoản phải thu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan