[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Thực phẩm

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Thực phẩm
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát chung về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4 Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5 Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.6 Các nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.7 Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.2 Phân tích bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp
1.2.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.3.1 Các nhân tố khách quan
1.3.2 Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
2.1 Tổng quan về công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2 Thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm
2.2.1 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.2 Phân tích bảng cân đối kế toán.
2.2.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.5 Phân tích tài chính doanh nghiệp qua mô hình Dupont
2.3 Đánh giá tình hình tài chính tại công ty cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
3.1 Định hướng phát triển của công ty
3.2 Một số giải pháp để nâng cao tình hình tài chính của công ty
3.2.1 Nhóm chỉ tiêu tài chính
3.2.2 Nhóm chỉ tiêu về con người và công nghệ
3.2.3 Các giải pháp khác
3.3 Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan