[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Gỗ Hoàng Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Gỗ Hoàng Giang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Ý nghĩa và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích các báo cáo tài chính
1.3.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố kiểm soát được
1.4.2. Nhân tố không kiểm soát được
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GỖ HOÀNG GIANG
2.1. Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Hoàng Giang
2.1.1. Giới thiệu về Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Hoàng Giang
2.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Hoàng Giang
2.2. Phân tích báo cáo tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Hoàng Giang
2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Hoàng Giang
2.3.1. Phân tích khả năng thanh toán
2.3.2. Phân tích các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
2.3.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
2.3.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu nợ phải thu và nợ phải trả
2.3.5. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.4. Đánh giá tình hình tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Hoàng Giang
2.4.1. Ưu điểm của Công ty
2.4.2. Nhược điểm còn tồn tại
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GỖ HOÀNG GIANG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Hoàng Giang trong thời gian tới
3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Hoàng Giang
3.2.1. Giải pháp cải thiện vấn đề tài sản
3.3. Các biện pháp khác
3.3.1. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
3.3.2. Mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp bên ngoài
3.4. Kiến nghị
3.4.1. Kiến nghị với chính phủ
3.4.2. Một số kiến nghị với Bộ tài chính:
3.4.3. Kiến nghị với tổng cục Xuất nhập khẩu:
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan