[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về tài chính tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Chức năng tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1 Đảm bảo nguồn vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.2.2 Chức năng phân phối thu nhập
1.1.2.3 Chức năng giám đốc
1.2 Tổng quan phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2 Sự cần thiết phải phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2.1 Đối với người quản lý doanh nghiệp
1.2.2.2 Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp
1.2.2.3 Đối với cơ quan quản lý nhà nước
1.2.2.4 Đối với chủ nợ của doanh nghiệp
1.2.3 Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1 Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.3.2 Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.4 Phương pháp phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.2.4.1 Phương pháp so sánh
1.2.4.2 Phương pháp loại trừ
1.2.4.3 Phương pháp Dupont
1.2.5 Quy trình thực hiện phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.6 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.6.1 Phân tích bảng cân đối kế toán
1.2.6.2 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.6.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.6.4 Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.2.6.5 Phân tích Dupont
1.2.6.6 Phân tích SWOT.
1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2.7.1 Nhân tố chủ quan
1.2.7.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông Nghiệp Hà Nội
2.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội
2.1.2 Khái quát nghành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông Nghiệp Hà Nội.
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông Nghiệp Hà Nội.
2.2 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội giai đoạn năm 2012 - 2014.
2.2.1 Phân tích Bảng cân đối kế toán
2.2.1.1 Phân tính tình hình nguồn vốn
2.2.1.2 Phân tính tình hình tài sản
2.2.1.3 Sự tương quan giữa nợ phải thu và nợ phải trả
2.2.1.4 Phân tích cân bằng tài sản – nguồn vốn
2.2.2 Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh
2.2.3 Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4 Phân tích tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1 Phân tích khả năng thanh toán
2.2.4.2 Phân tích khả năng quản lí tài sản
2.2.4.3 Phân tích khả năng quản lí nợ
2.2.5 Phân tích Dupont
2.2.6 Phân tích SWOT
2.2.7 Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội
2.2.7.1 Kết quả đạt được
2.2.7.2 Hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2 Giải pháp và kiến nghị cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội
3.2.1 Giải pháp
3.2.2 Kiến nghị
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan