[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Thanh Hoàn

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại Thanh Hoàn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp:
1.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin từ bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp và các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.2. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
1.4.2. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.4.5. Phân tích điểm hòa vốn
1.4.6. Phân tích đòn bẩy
1.4.7. Mô hình xác định khả năng phá sản của doanh nghiệp theo biệt thức Atman Z-Score
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp.
1.5.1. Các nhân tố khách quan
1.5.2. Các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH HOÀN
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn
2.1.1. Vài nét về Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty
2.1.4. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.5. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn.
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn
2.2.1. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh cuả Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn
2.2.2. Phân tích bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.5. Phân tích điểm hòa vốn của Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn
2.2.6. Phân tích đòn bẩy của Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn... 59
2.2.7. Mô hình xác định khả năng phá sản của doanh nghiệp theo biệt thức Atman Z-Score
2.2.8. Đánh giá chung về tình hình tài chính Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH HOÀN
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn trong thời gian tới.
3.1.1. Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của Công ty
3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn
3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương Mại Thanh Hoàn.
3.2.1. Đảm bảo khả năng thanh toán
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu
3.2.3. Quản lý chi phí và doanh thu
3.2.4. Biện pháp quản lý tiền mặt
3.2.5. Quản lý hàng tồn kho
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan