[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Hải

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Hải
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Quy trình phân tích tài Chính doanh nghiệp
1.2.1. Tài liệu phân tích
1.2.2. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Phương pháp tỷ số
1.3.2 Phương pháp so sánh
1.3.3 Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3.4 Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.2. Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn
1.4.3. Phân tích khái quát tình hình lưu chuyển tiền tệ
1.4.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.5.1. Nhân tố khách quan
1.5.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HẢI
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải giai đoạn 2012 - 2014
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải giai đoạn 2012- 2014
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải giai đoạn 2012-2014
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải giai đoạn 2012-2014
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM HẢI
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải
3.2.1. Giải pháp kiểm soát giá vốn hàng bán.
3.2.2. Giải pháp quản lý tài sản
3.2.3. Giải pháp quản lý tiền
3.2.4. Giải pháp quản trị hàng tồn kho
3.2.5. Các biện pháp quản lý nguồn vốn
3.2.6. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan