[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Hùng Loan

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Hùng Loan
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính:
1.1.4.1. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.1.4.2. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.1.5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.5.1. Phương pháp so sánh
1.1.5.2. Phương pháp cân đối liên hệ
1.1.5.3. Phương pháp phân tích Dupont
1.2. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phân tích báo cáo tài chính
1.2.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.1.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.2. Phân tích chỉ tiêu tài chính
1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản
1.2.2.3. Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý nợ
1.2.2.4. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
1.3.2.1. Môi trường kinh tế
1.3.2.2. Môi trường chính trị và pháp luật
1.3.2.3. Đối thủ cạnh tranh
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG LOAN
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Loan
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Loan
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Hùng Loan
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Loan
2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Loan giai đoạn 2014 - 2014
2.2.1. Phân tích tình hình tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Loan thông qua báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2012-2014
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Loan thông qua Bảng cân đối kế toán giai đoạn 2012-2014
2.2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH Hùng Loan
2.2.2.2. Phân tích xu hướng biến động về tài sản và nguồn vốn của Công ty
2.2.3. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính cơ bản
2.2.3.1. Khả năng thanh toán
2.2.3.2. Khả năng quản lý tài sản
2.2.3.3. Phân tích Dupont
2.3. Đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH Hùng Loan
2.3.1. Ưu điểm
2.3.1. Tồn tại
2.3.2. Nguyên nhân của những tồn tại
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÙNG LOAN
3.1. Định hướng phát triển
3.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Hùng Loan
3.2.1. Đầu tư và tổ chức sử dụng TSDH hợp lý
3.2.2. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khoản phải thu
3.2.4. Nâng cao lượng dự trữ tiền mặt
3.2.5. Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh
3.2.6. Đào tạo nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên.
3.2.7. Nâng cao công tác phân tích tài chính
3.2.7.1. Hoàn thiện hệ thống phân tích tài chính
3.2.7.2. Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính
3.2.7.3. Sử dụng thông tin đầy đủ, toàn diện
3.2.8. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan