[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH kim loại màu Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH kim loại màu Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin kế toán doanh nghiệp
1.2.1.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3. Các phương pháp phân tích
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ số
1.3.3. Phương pháp Dupont
1.3.4. Phương pháp thay thế
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn
1.4.1.1. Phân tích tình hình tài sản
1.4.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn
1.4.2. Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn
1.4.3. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
1.4.4. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.5. Phân tích lưu chuyển tiền tệ
1.4.6. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.4.6.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.6.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
1.4.6.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản của công ty
1.4.6.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.5.2. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu chung về Công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty
2.2.1.1. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động tài sản
2.2.1.2. Phân tích cơ cấu và tình hình biến động nguồn vốn
2.2.2 Phân tích cân đối tài sản- nguồn vốn
2.2.3. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty
2.2.4. Phân tích lưu chuyển tiền tệ tại Công ty
2.2.5. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn
2.2.6. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.2.6.1. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.2.6.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.6.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý tài sản
2.2.6.4. Phân tích chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý nợ
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU HÀ NỘI
3.1. Mục tiêu và định hướng của Công ty TNHH Kim Loại Màu Hà Nội
3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tài chính tại Công ty TNHH Kim Loại Màu Hà Nội
3.2.1. Quản lý tốt hơn các khoản nợ phải thu
3.2.2. Quản lý hàng tồn kho
3.2.3. Quản lý vốn bằng tiền
3.2.4. Một số giải pháp sử dụng tài sản dài hạn
3.2.5. Giải pháp khác
3.2.5.1. Sử dụng các biện pháp tiết kệm tối đa chi phí hoạt động nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty
3.2.5.2. Đào tạo nhân lực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng lao động
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan