[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH May mặc Excel Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH May mặc Excel Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất, vai trò và chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Các chức năng cơ bản của tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Quy trình thực hiện phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.2.4. Các phương pháp phân tích tài chính trong doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích tỷ số tài chính
1.3.3. Phân tích tài chính Dupont
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MAY MẶC EXCEL VIỆT NAM
2.1. Khái quát về công ty may mặc Excel Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH may mặc Excel Việt Nam
2.2. Phân tích thực trạng tài chính tại công ty TNHH may mặc Excel VN
2.2.1. Phân tích Bảng cân đối kế toán
2.2.2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh:
2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty TNHH may mặc Excel Việt Nam từ 2011 đến 2013
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại:
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CỦA CÔNG TY TNHH MAY MẶC EXCEL VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của Công ty TNHH may mặc Excel VN
3.2. Đề xuất một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH may mặc Excel VN.
3.2.1. Chủ động trong việc tìm các nhà cung cấp nguyên vật liệu và giảm thiểu tối đa các khoản chi phí
3.2.2. Tăng cường quản lý khoản nợ ngắn hạn
3.2.3. Quản lý nguồn vốn của công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan