[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Mỹ Lan

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Mỹ Lan
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò và mục tiêu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.2.2. Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.3. Quy tr nh phân t ch tài ch nh doanh nghiê p
1.4. Các phương pháp phân t ch tài ch nh doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.4.3. Phương pháp phân tích tài chính Dupont
1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Phân tích tài sản – nguồn vốn
1.5.2. Phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận
1.5.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.5.5. Phân tích điểm hòa vốn
1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.6.1. Các nhân tố chủ quan
1.6.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ LAN
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Mỹ Lan
2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Mỹ Lan
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Mỹ Lan giai đoạn 2012-2014
2.2.1. Phân tích tình hình tài sản – nguồn vốn tại Công ty TNHH Mỹ Lan giai đoạn 2012-2014
2.2.2. Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Công ty TNHH Mỹ Lan giai đoạn 2012-2014 thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3. Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Mỹ Lan giai đoạn 2012-2014 thông báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.5. Phân tích điểm hòa vốn
2.3. Đánh giá thực trạng tài chính Công ty TNHH Mỹ Lan
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ LAN
3.1. Định hướng phát triển tại Công ty TNHH Mỹ Lan
3.1.1. Về sản phẩm dịch vụ
3.1.2. Về nhân sự
3.1.3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh
3.2. Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Mỹ
3.2.1. Nâng cao dự trữ tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Quản lý khoản phải thu ổn định, hợp lý
3.2.3. Giảm thiểu chi phí
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan