[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Phát triển sản phẩm công nghệ mới

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Phát triển sản phẩm công nghệ mới
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp:
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp:
1.1.2. Bản chất tài chính doanh nghiệp:
1.1.3. Vai trò tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Nội dung thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp:
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp
1.3.3. Phân tích Dupont:
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan:
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CÔNG NGHỆ MỚI
2.1. Giới thiệu thông tin chung về Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới:
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới:
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới:
2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng tài chính của Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới:
2.2.1. Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp
2.2.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp
2.2.3. Phân tích Dupont:
2.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính giai đoạn 2011 - 2013 tại Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới:
2.3.1. Kết quả đạt được:
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân:
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI CÔNG NGHỆ MỚI
3.1. Mục tiêu, phương hướng sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong thời gian tới
3.2. Các thế mạnh và hạn chế của Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty
3.3.1. Giải pháp cho các khoản phải thu khách hàng và các chính sách hỗ trợ nhà cung cấp
3.3.2. Tăng doanh thu đồng thời giảm chi phí hợp lí
3.3.3. Gia tăng khả năng sinh lời
3.3.4. Giải pháp cho hàng tồn kho
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan