[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Phú Thuận

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Phú Thuận
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Ý nghĩa
1.2.4. Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nguồn thông tin để phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp
1.3.3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính
1.4.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.4.2. Phân tích tình hình biến động tài sản, nguồn vốn
1.4.3. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Yếu tố khách quan
1.5.2. Yếu tố chủ quan
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THUẬN
2.1. Tổng quan về công ty TNHH Phú Thuận
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Phú Thuận
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Phú Thuận
2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Phú Thuận giai đoạn 2011-2013
2.3.1. Phân tích tình hình biến động tài sản, nguồn vốn
2.3.2. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng tài chính
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH PHÚ THUẬN
3.1. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính
3.1.1. Chi phí
3.1.2. Quản trị tiền mặt
3.1.3. Quản trị hàng tồn kho
3.1.4. Quản trị khoản phải thu
3.1.5. Sử dụng tài sản hiệu quả
3.1.6. Cơ cấu lại nguồn vốn
3.1.7. Nguồn nhân lực
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan