[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tat Hong Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tat Hong Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1.1. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Nhiệm vụ và mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2. Các phương pháp trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Phương pháp so sánh
1.2.2. Phương pháp phân tích tỉ số
1.2.3. Phương pháp Dupont
1.2.4. Một số phương pháp khác
1.3. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.3.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
1.3.3. Phân tích Dupont
1.3.4. Phân tích đòn bẩy
1.3.5. Phân tích SWOT
1.4. Các nhân tố ảnh hường đến đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TATHONG VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về công ty TNHH TatHong Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển:
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH TatHong Viet Nam
2.2. Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH TatHong Việt Nam
2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp
2.2.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính
2.2.3. Phân tích Dupont
2.2.4. Phân tích đòn bẩy
2.2.5. Phân tích SWOT
2.3. Đánh giá tình hình tài chính của công ty TNHH Tat Hong Việt Nam
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TAT HONG VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển
3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH Tat Hong Việt Nam
3.2.1. Tăng cường quản lý hàng tồn kho
3.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý tiền mặt
3.2.3. Tăng tỷ trọng VCSH, giảm tỷ trọng khoản nợ
3.2.4. Tiết kiệm tối đa chi phí sản uất kinh doanh
LỜI KẾT
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan